REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BIKER-SECONDHAND.PL

 

      1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.biker-secondhand.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne

jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub

Mozilla Firefox.

1.3 Sprzedawcą jest ART-MAX Firma Handlowa Artur Kluska z siedzibą w Stary Wielisław Nr 182b, NIP 8831023781,

REGON 891119219, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej;

1.4 Dane kontaktowe firmy to:

ART-MAX Firma Handlowa Artur Kluska 

Stary Wielisław Nr 182b

57-313 Stary Wielisław

art_max@onet.pl

1.5 Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej.

  

  1. Zakupy, płatności i dostawa. 

2.1 Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.biker-secondhand.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż odzieży, kasków, butów, rękawic oraz akcesoriów motocyklowych używanych i nowych za pośrednictwem Internetu.

2.2 Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia lub osoby poniżej 18 roku życia

posiadające zgodę opiekunów oraz podmioty gospodarcze.

2.3 Wszystkie zamówienia złożone w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.4 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.5 Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej wyłącznie poprzez stronę www.nawieszaczku.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do sklepu.

2.6 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w siedzibie w Starym Wielisławiu w godzinach do uzgodnienia;

2.7 Ceny przesyłek oraz szacowany czas dostarczenia do klienta określone są w cenniku dostawy.

2.8 Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przedpłata przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
  • płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem
  • płatność przy odbiorze osobistym

2.9 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

ART-MAX Artur Kluska:

Pekao 48 1240 6713 1111 0000 5618 6297

tytuł płatności: numer zamówienia

2.10 W przypadku braku wpłaty lub braku informacji o planowanej wpłacie w podanym wyżej terminie zamówienie zostanie anulowane.

2.11 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.12 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

  1. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

3.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

ART-MAX Firma Handlowa Artur Kluska 

Stary Wielisław Nr 182b

57-313 Stary Wielisław

art_max@onet.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3.3 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam oddawane rzeczy na adres siedziby firmy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy drogą pocztową.

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

  1. Reklamacja

 

4.1 . Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży i dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o złożenie reklamacji.

4.2 Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@nawieszaczku.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

        - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,  

        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

4.4 W przypadku Reklamacji, Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu podany w pkt I Regulaminu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (jeśli taki został wystawiony) oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.

4.5 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

4.6 Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem.

4.7 Towar przekazywany do reklamacji przez Klienta w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.

4.8 W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

4.9 Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży towaru konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy określonej w ust. 1 powyżej, Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. W takim wypadku postanowienia ust. 8 powyżej nie mają zastosowania a w ich miejsce Klientowi przysługują uprawnienia określone w art. 560 i następne Kodeksu cywilnego. 

4.10 Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane na rzecz Klienta na podstawie udokumentowanych kosztów nadania przesyłki i przekazywane na konto wskazane przez Klienta lub w wypadku braku podania numeru rachunku przekazem pocztowym na adres Klienta.

4.11 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.

4.12 Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

  1. Polityka prywatności.

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookies dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookies można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

  1. Ochrona danych osobowych

 

6.1 Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz składania zamówienia jednorazowego jest Sprzedawca.

6.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

6.3 Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

6.4 Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6.5 Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta

6.6 Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6.7 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

  1. Postanowienia końcowe.

 

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich bez uprzedniej zgody, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

7.5 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lisopada 2017 roku. 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat

ART-MAX Firma Handlowa Artur Kluska 

Stary Wielisław Nr 182b

57-313 Stary Wielisław

art_max@onet.pl

           

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. będących przedmiotem zamówienia nr ……………..

 

– Data odbioru zamówienia  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 Data …………………………………

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.